Valley News Desk

KU: BPT 2nd Year (Supplementary) batch 2017 / PGDRP 1st Semester batch 2019-20 & Supplementary batch 2018-19 & MCME 4th Semester Regular batch 2017, MCME 1st Semester backlog batch 2015 Session:- Feb, 2021

BPT 2nd Year (Supplementary) batch 2017 / PGDRP 1st Semester batch 2019-20 & Supplementary batch 2018-19 & MCME 4th Semester Regular batch 2017, MCME 1st Semester backlog batch 2015 Session:- Feb, 2021

 

Follow Us On
Valley News Desk